امروز یکشنبه ، 13 اسفند 1402

 نشریه مدیریت بیابان

جلد 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

کاربرد سرباره فولادسازي در تثبيت خاک­هاي فرسايش پذير (بررسی موردی: منطقه هرند)

باباخانی، سجاد و حميدرضا کريم زاده

کاربرد ويژگی­هاي دانه­بندي رسوبات بادي در تعيين مورفولوژي تپه­هاي ماسه­اي همگن براساس تحليل هاي آماري دو و چند متغيره (مطالعة موردي: ارگ کاشان)

توکلی فرد، اصغر ، علی اکبر نظري سامانی، هدي قاسميه و ناصر مشهدي

ارزيابی فنی اجرايی نقش سازه­هاي کوچک بر توسعه منابع آب با رويکرد توسعه پوشش گياهی (مطالعه موردي: دشت ورامين)

شوقی­بدر، ناهيد و ريحانه مسعودي

ارزيابی تأثير تغييرات زمانی شرايط اقليمی و وضعيت آب زيرزمينی  بر شدت بيابان­زايی دشت گرمسار

طباطبائی­فر، سيد مهرداد، غلامرضا زهتابيان، محمد رحيمی، حسن خسروي و شيما نيکو

بررسی تأثير جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل­هاي دست کاشت تاغ مناطق بيابانی (بررسی موردي: منطقه اشکذر استان يزد)

کامرانی، فروغ، علی طويلی، محمد جعفري و ناصر باغستانی ميبدي

مقايسه مقدار پرولين، قند هاي محلول و محتواي يونی سه گونة Halostachys belangeriana ،Atriplex lentiformis و Tamarix ramosissima طی زمان­هاي مختلف و شرايط شوري طبيعی

مصلح آرانی، اصغر، محمد علی حکيم­زاده و رمضان قبادپور

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
330
1026444

پیش بینی امروز
864

آنلاین (15 دقیقه گذشته):9

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir